Tổng quan

Hội CSV Trường Đại Bà Rịa – Vũng Tàu là một tổ chức xã hội, tự nguyện nhằm tập hợp tất cả các thế hệ sinh viên đã từng theo học tại Nhà trường và hiện đang công tác, hoạt động, sinh sống trong và ngoài nước thành một mạng lưới đoàn kết, gắn bó, tương trợ lẫn nhau và đóng góp chuyên môn, vật chất, tinh thần cho sự phát triển bền vững của Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu

Cựu sinh viên BVU

Hội CSV Trường Đại Bà Rịa – Vũng Tàu là một tổ chức xã hội, tự nguyện nhằm tập hợp tất cả các thế hệ sinh viên đã từng theo học tại Nhà trường và hiện đang công tác, hoạt động, sinh sống trong và ngoài nước thành một mạng lưới đoàn kết, gắn bó, tương trợ lẫn nhau và đóng góp chuyên môn, vật chất, tinh thần cho sự phát triển bền vững của Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu

gặp mặt thường niên

hình ảnh nổi bật

ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG 2024

ĐĂNG KÝ