Chương trình P2A Journey On-Campus tại Trường Đại học BINUS, Indonesia

Ngày đăng: 21/11/2017
Tham gia chương trình, sinh viên sẽ được trải nghiệm 3 chủ đề khác nhau: Tiếp xúc văn hoá...