Nghiên cứu khoa học (khoa KTB-Logistics)

Category

Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý: Cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp Logistics Việt Nam.

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ đã ảnh hưởng không chỉ đến cuộc sống của con người mà còn tác động đến nền kinh tế, xã hội của...

YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) VÀO CỤM CẢNG CÁI MÉP -THỊVẢI

Trong hội thảo khoa học quốc gia về Logistics và quản lý  “Phát triển hoạt động logistics và chuỗi cung ứng Việt Nam trong bối cảnh mới”. ThS Đỗ Thanh...

ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG 2024

ĐĂNG KÝ