Kinh Tế - Luật

Khoa

7380101Ngành Luật

Mã ngành : 7380101
Bậc đào tạo : Đại học
Xem chi tiết

7340115Ngành Marketing

Mã ngành : 7340115
Xem chi tiết

7340101Quản trị kinh doanh

Mã ngành : 7340101
Bậc đào tạo : Liên thông, Liên thông, Liên thông, Liên thông
Tổng tín chỉ : 120 tín chỉ
Khoa : Kinh Tế - Luật, Kinh Tế - Luật, Kinh Tế - Luật, Kinh Tế - Luật, Kinh Tế - Luật
Xem chi tiết

7340301Kế toán

Mã ngành : 7340301
Thời gian đào tạo : 3.5 năm, 3.5 năm, 3.5 năm, 3.5 năm
Bậc đào tạo : Đại học, Đại học, Đại học, Đại học, Liên thông
Tổng tín chỉ : 120 tín chỉ, 120 tín chỉ, 120 tín chỉ, 120 tín chỉ
Xem chi tiết

7340201Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành : 7340201
Thời gian đào tạo : 3.5 năm
Xem chi tiết

Search For Courses

ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG 2024

ĐĂNG KÝ