Thông báo (khoa KTB-Logistics)

Category

Thông tin thầy cô giáo vụ để các em sinh viên liên hệ đăng ký học phần

1.Cô Bạch : 0909269945 Khoa Kinh tế biển – Logistics: Các môn chuyên ngành. 2.Cô Nga: 0983124248 , cô Tôn An Châu : 0973179589, Thầy Thuần: 0362217333; Khoa Ngôn ngữ...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT VÀ CHUẨN ĐẦU RA ***NGÀNH LOGISTICS & QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG***   Stt Khóa Link để cương chi tiết Link chuẩn...

XEM THÔNG TIN TUYỂN SINH VÀ HỌC BỔNG BVU 2024

XEM