Tin tức – hoạt động (khoa KT-CN)

Category

Thông tin Khoa Kỹ thuật – Công nghệ (cập nhật)

KHOA KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ TẦM NHÌN Đến năm 2030, Khoa Kỹ thuật – Công nghệ trở thành một khoa lớn về quy mô, đa dạng về ngành đào tạo, có uy tín cao trong nước, quốc tế trong lĩnh...

Chuẩn đầu ra Ngành Công nghệ thông tin (cập nhật)

CĐR CNTT năm 2017 CĐR CNTT năm 2018 CĐR CNTT năm 2019 CĐR CNTT năm 2020 CĐR CNTT năm 2021

Chương trình đào tạo Ngành Công nghệ thông tin (cập nhật)

CTĐT CNTT năm 2017 CTĐT CNTT năm 2018 CTĐT CNTT năm 2019 CTĐT CNTT năm 2020 CTĐT CNTT năm 2021

Đề cương chi tiết CTĐT Ngành Công nghệ thông tin (cập nhật)

Đề cương chi tiết CTĐT Ngành Công nghệ thông tin ĐCCT CNTT năm 2017 ĐCCT CNTT năm 2018 ĐCCT CNTT năm 2021