Liên thông

Bậc đào tạo

7510401Công nghệ kỹ thuật hóa học

Mã ngành : 7510401
Thời gian đào tạo : 3.5 năm, 3.5 năm, 3.5 năm, 3.5 năm, 3.5 năm, 3.5 năm, 3.5 năm, 3.5 năm, 3.5 năm
Xem chi tiết

7510201Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Mã ngành : 7510201
Xem chi tiết

7510102Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Mã ngành : 7510102
Bậc đào tạo : Đại học
Xem chi tiết

7510301Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Mã ngành : 7510301
Khoa : Kỹ Thuật - Công Nghệ, Kỹ Thuật - Công Nghệ, Kỹ Thuật - Công Nghệ, Kỹ Thuật - Công Nghệ, Kỹ Thuật - Công Nghệ
Xem chi tiết

7510205Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành : 7510205
Tổng tín chỉ : 120 tín chỉ, 120 tín chỉ, 120 tín chỉ, 120 tín chỉ, 120 tín chỉ, 120 tín chỉ, 120 tín chỉ, 120 tín chỉ, 120 tín chỉ
Khoa : Kỹ Thuật - Công Nghệ
Xem chi tiết

7480201Công nghệ thông tin

Mã ngành : 7480201
Thời gian đào tạo : 3.5 năm
Bậc đào tạo : Đại học, Đại học, Đại học, Đại học, Đại học, Đại học, Đại học, Đại học, Đại học
Xem chi tiết

7310401Tâm lý học

Mã ngành : 7310401
Bậc đào tạo : Liên thông, Liên thông, Liên thông, Liên thông, Liên thông, Liên thông, Liên thông, Liên thông, Liên thông, Liên thông
Khoa : Ngoại ngữ - Khoa học xã hội, Ngoại ngữ - Khoa học xã hội
Xem chi tiết

7220204Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành : 7220204
Tổng tín chỉ : 120 tín chỉ
Xem chi tiết

7220201Ngôn ngữ Anh

Mã ngành : 7220201
Khoa : Ngoại ngữ - Khoa học xã hội
Xem chi tiết

7380101Luật

Mã ngành : 7380101
Khoa : Kinh Tế - Luật
Xem chi tiết
1 2

Search For Courses