Chức năng, Nhiệm vụ, Đội ngũ

Nhiệm vụ Phòng Tổ chức - Hành chính
Xây dựng cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu (Trường) theo quy định của Tập đoàn Nguyễn Hoàng (Tập đoàn), phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện phát triển của nhà Trường.
Chức năng Phòng Tổ chức - Hành chính
Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác Tổ chức, cán bộ; công tác hành chính, y tế  và các công tác khác.

Thông báo tuyển dụng