Tìm ngành học tại BVU

Tìm kiếm ngành

7510401Công nghệ kỹ thuật hóa học

Mã ngành : 7510401
Xem chi tiết

7510201Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Mã ngành : 7510201
Địa điểm học : Cơ sở 2 số 1 Trương Văn Bang, Cơ sở 2 số 1 Trương Văn Bang, Cơ sở 2 số 1 Trương Văn Bang, Cơ sở 2 số 1 Trương Văn Bang
Xem chi tiết

7510102Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Mã ngành : 7510102
Tổng tín chỉ : 120 tín chỉ, 120 tín chỉ, 120 tín chỉ, 120 tín chỉ, 120 tín chỉ, 120 tín chỉ, 120 tín chỉ, 120 tín chỉ
Xem chi tiết

7510301Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Mã ngành : 7510301
Xem chi tiết

7510205Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành : 7510205
Bậc đào tạo : Đại học, Đại học, Đại học, Đại học, Đại học, Đại học, Đại học, Đại học, Đại học
Ngành/Chuyên ngành : Ngành, Ngành, Ngành, Ngành, Ngành, Ngành, Ngành, Ngành, Ngành
Xem chi tiết

7480201Công nghệ thông tin

Mã ngành : 7480201
Xem chi tiết

7310401Tâm lý học

Mã ngành : 7310401
Địa điểm học : Cơ sở 1 80 Trương Công Định, Cơ sở 1 80 Trương Công Định
Xem chi tiết

7220204Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành : 7220204
Bậc đào tạo : Liên thông, Liên thông, Liên thông, Liên thông, Liên thông, Liên thông, Liên thông, Liên thông
Xem chi tiết

7310608Đông phương học

Mã ngành : 7310608
Thời gian đào tạo : 3.5 năm, 3.5 năm, 3.5 năm, 3.5 năm, 3.5 năm, 3.5 năm, 3.5 năm, 3.5 năm, 3.5 năm
Tổng tín chỉ : 120 tín chỉ
Xem chi tiết
1 2 3