Tìm ngành học tại BVU

Tìm kiếm ngành

7510401Công nghệ kỹ thuật hóa học

Mã ngành : 7510401
Thời gian đào tạo : 3.5 năm
Bậc đào tạo : Đại học, Liên thông
Địa điểm học : Cơ sở 2 số 1 Trương Văn Bang
Ngành/Chuyên ngành : Ngành
Tổng tín chỉ : 120 tín chỉ
Xem chi tiết

7510201Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Mã ngành : 7510201
Thời gian đào tạo : 3.5 năm
Bậc đào tạo : Đại học, Liên thông
Địa điểm học : Cơ sở 2 số 1 Trương Văn Bang
Ngành/Chuyên ngành : Ngành
Tổng tín chỉ : 120 tín chỉ
Xem chi tiết

7510102Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Mã ngành : 7510102
Thời gian đào tạo : 3.5 năm
Bậc đào tạo : Đại học, Liên thông
Ngành/Chuyên ngành : Ngành
Tổng tín chỉ : 120 tín chỉ
Xem chi tiết

7510301Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Mã ngành : 7510301
Thời gian đào tạo : 3.5 năm
Bậc đào tạo : Đại học, Liên thông
Ngành/Chuyên ngành : Ngành
Tổng tín chỉ : 120 tín chỉ
Xem chi tiết

7510205Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành : 7510205
Thời gian đào tạo : 3.5 năm
Bậc đào tạo : Đại học, Liên thông
Địa điểm học : Cơ sở 2 số 1 Trương Văn Bang
Ngành/Chuyên ngành : Ngành
Tổng tín chỉ : 120 tín chỉ
Xem chi tiết

7480201Công nghệ thông tin

Mã ngành : 7480201
Thời gian đào tạo : 3.5 năm
Bậc đào tạo : Đại học, Liên thông
Địa điểm học : Cơ sở 2 số 1 Trương Văn Bang
Ngành/Chuyên ngành : Ngành
Tổng tín chỉ : 120 tín chỉ
Xem chi tiết

7310401Tâm lý học

Mã ngành : 7310401
Thời gian đào tạo : 3.5 năm
Bậc đào tạo : Đại học, Liên thông
Địa điểm học : Cơ sở 1 80 Trương Công Định
Ngành/Chuyên ngành : Ngành
Tổng tín chỉ : 120 tín chỉ
Xem chi tiết

7220204Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành : 7220204
Thời gian đào tạo : 3.5 năm
Bậc đào tạo : Đại học, Liên thông
Địa điểm học : Cơ sở 1 80 Trương Công Định
Ngành/Chuyên ngành : Ngành
Tổng tín chỉ : 120 tín chỉ
Xem chi tiết

7310608Đông phương học

Mã ngành : 7310608
Thời gian đào tạo : 3.5 năm
Bậc đào tạo : Đại học
Ngành/Chuyên ngành : Ngành
Tổng tín chỉ : 120 tín chỉ
Xem chi tiết
1 2 3