3

Số chuyên ngành

7510401Công nghệ kỹ thuật hóa học

Mã ngành : 7510401
Bậc đào tạo : Đại học
Khoa : Kỹ Thuật - Công Nghệ
Xem chi tiết

7220201Ngôn ngữ Anh

Mã ngành : 7220201
Thời gian đào tạo : 3.5 năm
Khoa : Ngoại ngữ - Khoa học xã hội
Xem chi tiết

7340115Marketing

Mã ngành : 7340115
Bậc đào tạo : Liên thông, Liên thông, Liên thông, Liên thông
Tổng tín chỉ : 120 tín chỉ
Khoa : Kinh Tế - Luật
Xem chi tiết

7340301Kế toán

Mã ngành : 7340301
Bậc đào tạo : Đại học, Đại học, Đại học, Đại học, Liên thông
Tổng tín chỉ : 120 tín chỉ, 120 tín chỉ, 120 tín chỉ, 120 tín chỉ
Khoa : Kinh Tế - Luật
Xem chi tiết

7510605Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành : 7510605
Thời gian đào tạo : 3.5 năm, 3.5 năm, 3.5 năm, 3.5 năm
Khoa : Kinh tế biển - Logistics
Xem chi tiết

Search For Courses