3

Số chuyên ngành

7510301Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Mã ngành : 7510301
Bậc đào tạo : Đại học, Liên thông, Liên thông, Liên thông, Liên thông
Khoa : Kỹ Thuật - Công Nghệ
Xem chi tiết

7340115Ngành Marketing

Mã ngành : 7340115
Thời gian đào tạo : 3.5 năm
Khoa : Kinh Tế - Luật
Xem chi tiết

7340301Kế toán

Mã ngành : 7340301
Bậc đào tạo : Liên thông
Tổng tín chỉ : 120 tín chỉ
Khoa : Kinh Tế - Luật
Xem chi tiết

7510605Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành : 7510605
Bậc đào tạo : Đại học, Đại học, Đại học, Đại học
Tổng tín chỉ : 120 tín chỉ, 120 tín chỉ, 120 tín chỉ, 120 tín chỉ
Khoa : Kinh tế biển - Logistics
Xem chi tiết

7810201Quản trị khách sạn

Mã ngành : 7810201
Thời gian đào tạo : 3.5 năm, 3.5 năm, 3.5 năm, 3.5 năm
Khoa : Du lịch - Sức khỏe
Xem chi tiết

Search For Courses

ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG 2024

ĐĂNG KÝ