2

Số chuyên ngành

7310401Tâm lý học

Mã ngành : 7310401
Bậc đào tạo : Đại học, Liên thông, Liên thông, Liên thông
Khoa : Ngoại ngữ - Khoa học xã hội
Xem chi tiết

7310608Đông phương học

Mã ngành : 7310608
Khoa : Ngoại ngữ - Khoa học xã hội
Xem chi tiết

7380101Ngành Luật

Mã ngành : 7380101
Bậc đào tạo : Liên thông
Tổng tín chỉ : 120 tín chỉ
Khoa : Kinh Tế - Luật
Xem chi tiết

7340201Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành : 7340201
Thời gian đào tạo : 3.5 năm, 3.5 năm, 3.5 năm, 3.5 năm
Bậc đào tạo : Đại học, Đại học, Đại học, Đại học
Tổng tín chỉ : 120 tín chỉ, 120 tín chỉ, 120 tín chỉ, 120 tín chỉ
Khoa : Kinh Tế - Luật
Xem chi tiết

7340120Kinh doanh quốc tế

Mã ngành : 7340120
Thời gian đào tạo : 3.5 năm
Khoa : Kinh tế biển - Logistics
Xem chi tiết

Search For Courses

ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG 2024

ĐĂNG KÝ