2

Số chuyên ngành

7510201Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Mã ngành : 7510201
Bậc đào tạo : Liên thông, Liên thông, Liên thông, Liên thông
Khoa : Kỹ Thuật - Công Nghệ
Xem chi tiết

7310401Tâm lý học

Mã ngành : 7310401
Thời gian đào tạo : 3.5 năm, 3.5 năm, 3.5 năm, 3.5 năm, 3.5 năm
Bậc đào tạo : Đại học, Liên thông
Khoa : Ngoại ngữ - Khoa học xã hội
Xem chi tiết

7310608Đông phương học

Mã ngành : 7310608
Tổng tín chỉ : 120 tín chỉ
Khoa : Ngoại ngữ - Khoa học xã hội
Xem chi tiết

7340120Kinh doanh quốc tế

Mã ngành : 7340120
Khoa : Kinh tế biển - Logistics
Xem chi tiết

7810201Quản trị khách sạn

Mã ngành : 7810201
Thời gian đào tạo : 3.5 năm
Tổng tín chỉ : 120 tín chỉ, 120 tín chỉ, 120 tín chỉ, 120 tín chỉ, 120 tín chỉ
Khoa : Du lịch - Sức khỏe
Xem chi tiết

7810103Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành : 7810103
Bậc đào tạo : Đại học, Đại học, Đại học, Đại học, Đại học
Khoa : Du lịch - Sức khỏe
Xem chi tiết

Search For Courses