Kỹ Thuật - Công Nghệ

Khoa

7510401Công nghệ kỹ thuật hóa học

Mã ngành : 7510401
Bậc đào tạo : Đại học, Liên thông, Liên thông, Liên thông, Liên thông, Liên thông
Xem chi tiết

7510201Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Mã ngành : 7510201
Tổng tín chỉ : 120 tín chỉ
Xem chi tiết

7510102Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Mã ngành : 7510102
Xem chi tiết

7510301Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Mã ngành : 7510301
Bậc đào tạo : Đại học, Đại học, Đại học, Đại học, Đại học
Khoa : Kỹ Thuật - Công Nghệ, Kỹ Thuật - Công Nghệ, Kỹ Thuật - Công Nghệ, Kỹ Thuật - Công Nghệ, Kỹ Thuật - Công Nghệ, Kỹ Thuật - Công Nghệ
Xem chi tiết

7510205Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành : 7510205
Thời gian đào tạo : 3.5 năm
Bậc đào tạo : Liên thông
Tổng tín chỉ : 120 tín chỉ, 120 tín chỉ, 120 tín chỉ, 120 tín chỉ, 120 tín chỉ
Xem chi tiết

7480201Công nghệ thông tin

Mã ngành : 7480201
Thời gian đào tạo : 3.5 năm, 3.5 năm, 3.5 năm, 3.5 năm, 3.5 năm
Xem chi tiết

Search For Courses