Kỹ Thuật - Công Nghệ

Khoa

7510201Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Mã ngành : 7510201
Bậc đào tạo : Đại học, Liên thông, Liên thông, Liên thông, Liên thông
Xem chi tiết

7510102Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Mã ngành : 7510102
Thời gian đào tạo : 3.5 năm
Bậc đào tạo : Liên thông
Khoa : Kỹ Thuật - Công Nghệ, Kỹ Thuật - Công Nghệ, Kỹ Thuật - Công Nghệ, Kỹ Thuật - Công Nghệ, Kỹ Thuật - Công Nghệ
Xem chi tiết

7510301Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Mã ngành : 7510301
Tổng tín chỉ : 120 tín chỉ
Xem chi tiết

7510205Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành : 7510205
Bậc đào tạo : Đại học, Đại học, Đại học, Đại học
Tổng tín chỉ : 120 tín chỉ, 120 tín chỉ, 120 tín chỉ, 120 tín chỉ
Xem chi tiết

7480201Công nghệ thông tin

Mã ngành : 7480201
Thời gian đào tạo : 3.5 năm, 3.5 năm, 3.5 năm, 3.5 năm
Xem chi tiết

Search For Courses

ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG 2024

ĐĂNG KÝ