Du lịch - Sức khỏe

Khoa

7720201Dược học

Mã ngành : 7720201
Thời gian đào tạo : 5 năm
Bậc đào tạo : Đại học, Liên thông
Tổng tín chỉ : 150 tín chỉ
Khoa : Du lịch - Sức khỏe
Xem chi tiết

7720301Điều dưỡng

Mã ngành : 7720301
Thời gian đào tạo : 4 năm
Bậc đào tạo : Đại học, Liên thông
Tổng tín chỉ : 130 tín chỉ
Khoa : Du lịch - Sức khỏe
Xem chi tiết

7810201Quản trị khách sạn

Mã ngành : 7810201
Thời gian đào tạo : 3.5 năm
Bậc đào tạo : Đại học, Liên thông
Tổng tín chỉ : 120 tín chỉ
Khoa : Du lịch - Sức khỏe
Xem chi tiết

7810103Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành : 7810103
Thời gian đào tạo : 3.5 năm
Bậc đào tạo : Đại học, Liên thông
Tổng tín chỉ : 120 tín chỉ
Khoa : Du lịch - Sức khỏe
Xem chi tiết

Search For Courses