Đại học

Bậc đào tạo

7510401Công nghệ kỹ thuật hóa học

Mã ngành : 7510401
Thời gian đào tạo : 3.5 năm, 3.5 năm, 3.5 năm, 3.5 năm, 3.5 năm, 3.5 năm, 3.5 năm, 3.5 năm, 3.5 năm
Bậc đào tạo : Liên thông
Xem chi tiết

7510201Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Mã ngành : 7510201
Tổng tín chỉ : 120 tín chỉ
Xem chi tiết

7510102Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Mã ngành : 7510102
Xem chi tiết

7510301Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Mã ngành : 7510301
Khoa : Kỹ Thuật - Công Nghệ, Kỹ Thuật - Công Nghệ, Kỹ Thuật - Công Nghệ, Kỹ Thuật - Công Nghệ, Kỹ Thuật - Công Nghệ
Xem chi tiết

7510205Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành : 7510205
Khoa : Kỹ Thuật - Công Nghệ
Xem chi tiết

7480201Công nghệ thông tin

Mã ngành : 7480201
Thời gian đào tạo : 3.5 năm
Bậc đào tạo : Đại học, Đại học, Đại học, Đại học, Đại học, Đại học, Đại học, Đại học, Đại học, Đại học
Tổng tín chỉ : 120 tín chỉ, 120 tín chỉ, 120 tín chỉ, 120 tín chỉ, 120 tín chỉ, 120 tín chỉ, 120 tín chỉ, 120 tín chỉ, 120 tín chỉ
Xem chi tiết

7310401Tâm lý học

Mã ngành : 7310401
Bậc đào tạo : Liên thông, Liên thông, Liên thông, Liên thông, Liên thông, Liên thông, Liên thông, Liên thông
Xem chi tiết

7220204Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành : 7220204
Khoa : Ngoại ngữ - Khoa học xã hội, Ngoại ngữ - Khoa học xã hội, Ngoại ngữ - Khoa học xã hội
Xem chi tiết

7310608Đông phương học

Mã ngành : 7310608
Khoa : Ngoại ngữ - Khoa học xã hội
Xem chi tiết

7220201Ngôn ngữ Anh

Mã ngành : 7220201
Xem chi tiết
1 2 3

Search For Courses