December 24, 2022

Day

YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) VÀO CỤM CẢNG CÁI MÉP -THỊVẢI

Trong hội thảo khoa học quốc gia về Logistics và quản lý  “Phát triển hoạt động logistics và chuỗi cung ứng Việt Nam trong bối cảnh mới”. ThS Đỗ Thanh Phong đã có bài báo:”Yếu tố ảnh hưởng đến thu...

Thông tin Khoa Kỹ thuật – Công nghệ (cập nhật)

KHOA KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ TẦM NHÌN Đến năm 2030, Khoa Kỹ thuật – Công nghệ trở thành một khoa lớn về quy mô, đa dạng về ngành đào tạo, có uy tín cao trong nước, quốc tế trong lĩnh...

Chuẩn đầu ra Ngành Công nghệ thông tin (cập nhật)

CĐR CNTT năm 2017 CĐR CNTT năm 2018 CĐR CNTT năm 2019 CĐR CNTT năm 2020 CĐR CNTT năm 2021

Chương trình đào tạo Ngành Công nghệ thông tin (cập nhật)

CTĐT CNTT năm 2017 CTĐT CNTT năm 2018 CTĐT CNTT năm 2019 CTĐT CNTT năm 2020 CTĐT CNTT năm 2021
1 2