March 15, 2022

Day

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và các giáo trình nội bộ của ngành Kế toán, tháng 02/2022

Trong tháng 02/2022, Phòng Đào tạo – Quản lý Khoa học Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức nghiệm thu 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và 05 giáo trình nội bộ...