5 năm

Thời gian đào tạo

7720201Dược học

Mã ngành : 7720201
Thời gian đào tạo : 5 năm
Bậc đào tạo : Đại học, Liên thông
Tổng tín chỉ : 150 tín chỉ
Khoa : Du lịch - Sức khỏe
Xem chi tiết

Search For Courses

ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG 2024

ĐĂNG KÝ