4 năm

Thời gian đào tạo

7720301Ngành Điều dưỡng

Mã ngành : 7720301
Thời gian đào tạo : 4 năm
Bậc đào tạo : Đại học, Liên thông
Tổng tín chỉ : 130 tín chỉ
Khoa : Du lịch - Sức khỏe
Xem chi tiết

Search For Courses

ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG 2024

ĐĂNG KÝ