4

Số chuyên ngành

7480201Công nghệ thông tin

Mã ngành : 7480201
Bậc đào tạo : Đại học, Liên thông, Liên thông
Tổng tín chỉ : 120 tín chỉ, 120 tín chỉ
Khoa : Kỹ Thuật - Công Nghệ
Xem chi tiết

7220204Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành : 7220204
Thời gian đào tạo : 3.5 năm, 3.5 năm
Bậc đào tạo : Đại học, Đại học, Liên thông
Tổng tín chỉ : 120 tín chỉ
Khoa : Ngoại ngữ - Khoa học xã hội
Xem chi tiết

7220201Ngành Ngôn ngữ Anh

Mã ngành : 7220201
Thời gian đào tạo : 3.5 năm
Khoa : Ngoại ngữ - Khoa học xã hội
Xem chi tiết

Search For Courses

ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG 2024

ĐĂNG KÝ