1

Số chuyên ngành

7510201Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Mã ngành : 7510201
Bậc đào tạo : Đại học
Khoa : Kỹ Thuật - Công Nghệ
Xem chi tiết

7510102Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Mã ngành : 7510102
Thời gian đào tạo : 3.5 năm, 3.5 năm, 3.5 năm
Bậc đào tạo : Liên thông
Xem chi tiết

7510205Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành : 7510205
Thời gian đào tạo : 3.5 năm
Bậc đào tạo : Liên thông, Liên thông, Liên thông, Liên thông, Liên thông
Tổng tín chỉ : 120 tín chỉ, 120 tín chỉ, 120 tín chỉ
Khoa : Kỹ Thuật - Công Nghệ, Kỹ Thuật - Công Nghệ
Xem chi tiết

7720201Dược học

Mã ngành : 7720201
Thời gian đào tạo : 5 năm
Bậc đào tạo : Đại học, Đại học, Đại học, Đại học, Đại học
Tổng tín chỉ : 150 tín chỉ
Xem chi tiết

7720301Ngành Điều dưỡng

Mã ngành : 7720301
Thời gian đào tạo : 4 năm
Tổng tín chỉ : 130 tín chỉ
Khoa : Du lịch - Sức khỏe
Xem chi tiết

8140111Lý luận & phương pháp dạy học môn Tiếng Anh

Mã ngành : 8140111
Thời gian đào tạo : 1.5 năm
Bậc đào tạo : Thạc sĩ
Xem chi tiết

7810103Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành : 7810103
Tổng tín chỉ : 120 tín chỉ
Khoa : Du lịch - Sức khỏe, Du lịch - Sức khỏe
Xem chi tiết

Search For Courses

ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG 2024

ĐĂNG KÝ