Ngoại ngữ - Khoa học xã hội

Khoa

7310401Tâm lý học

Mã ngành : 7310401
Bậc đào tạo : Đại học, Liên thông, Liên thông
Tổng tín chỉ : 120 tín chỉ, 120 tín chỉ, 120 tín chỉ
Khoa : Ngoại ngữ - Khoa học xã hội, Ngoại ngữ - Khoa học xã hội, Ngoại ngữ - Khoa học xã hội, Ngoại ngữ - Khoa học xã hội
Xem chi tiết

7220204Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành : 7220204
Bậc đào tạo : Liên thông
Tổng tín chỉ : 120 tín chỉ
Xem chi tiết

7310608Đông phương học

Mã ngành : 7310608
Thời gian đào tạo : 3.5 năm, 3.5 năm, 3.5 năm
Bậc đào tạo : Đại học, Đại học, Đại học
Xem chi tiết

7220201Ngành Ngôn ngữ Anh

Mã ngành : 7220201
Thời gian đào tạo : 3.5 năm
Xem chi tiết

Search For Courses

XEM THÔNG TIN TUYỂN SINH VÀ HỌC BỔNG BVU 2024

XEM