Kinh tế biển - Logistics

Khoa

7510605Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành : 7510605
Thời gian đào tạo : 3.5 năm
Bậc đào tạo : Đại học, Liên thông
Tổng tín chỉ : 120 tín chỉ
Khoa : Kinh tế biển - Logistics, Kinh tế biển - Logistics
Xem chi tiết

7340120Kinh doanh quốc tế

Mã ngành : 7340120
Thời gian đào tạo : 3.5 năm
Bậc đào tạo : Đại học, Liên thông
Tổng tín chỉ : 120 tín chỉ
Xem chi tiết

Search For Courses

ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG 2024

ĐĂNG KÝ