15 điểm

Điểm xét tuyển

7340101Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp

Mã ngành : 7340101
Thời gian đào tạo : 3.5 năm
Bậc đào tạo : Đại học
Tổng tín chỉ : 120 tín chỉ
Xem chi tiết

Search For Courses

ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG 2024

ĐĂNG KÝ