Văn bản – biểu mẫu (khoa KT-CN)

Category

Học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2022-2023

Khoa Kỹ thuật – Công nghệ chúc mừng 23 bạn sinh viên trong danh sách đạt học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2022-2023 loại Giỏi...

Chuẩn đầu ra Ngành Công nghệ thông tin (cập nhật)

CĐR CNTT năm 2017 CĐR CNTT năm 2018 CĐR CNTT năm 2019 CĐR CNTT năm 2020 CĐR CNTT năm 2021

Chương trình đào tạo Ngành Công nghệ thông tin (cập nhật)

CTĐT CNTT năm 2017 CTĐT CNTT năm 2018 CTĐT CNTT năm 2019 CTĐT CNTT năm 2020 CTĐT CNTT năm 2021

Đề cương chi tiết CTĐT Ngành Công nghệ thông tin (cập nhật)

Đề cương chi tiết CTĐT Ngành Công nghệ thông tin ĐCCT CNTT năm 2017 ĐCCT CNTT năm 2018 ĐCCT CNTT năm 2021

ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG 2024

ĐĂNG KÝ