Phòng Truyền thông - Tuyển sinh có nhiệm vụ tham mưu đến lãnh đạo nhà trường và thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực truyền thông và tuyển sinh bao gồm: Xây dựng và phát triển hệ thống nhận diện thương hiệu BVU; Tổ chức các hoạt động tư vấn, quảng bá tuyển sinh.

1. Công tác tuyển sinh

Lập, triển khai thực hiện kế hoạch tuyển sinh, các phương án quảng cáo, tuyên truyền phục vụ tuyển sinh; Tư vấn, tiếp nhận – quản lý hồ sơ và thực hiện các thủ tục về tuyển sinh hàng năm; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện.

Chuẩn bị điều kiện phục vụ công tác tuyển sinh hàng năm: bộ công cụ tuyển sinh, tài liệu tuyển sinh.

Phát triển các mối quan hệ hợp tác với các đơn vị, cá nhân liên quan phục vụ công tác tuyển sinh.

Đề xuất các hành động khắc phục nội bộ phục vụ công tác tuyển sinh.

Phối hợp, hỗ trợ tuyển sinh các chương trình đào tạo ngắn hạn và liên kết đào tạo trong, ngoài nước.

Xây dựng các văn bản quy định, quy trình và hướng dẫn thủ tục phục vụ công tác tuyển sinh.

2. Công tác truyền thông

Lập và triển khai thực hiện kế hoạch truyền thông (nội bộ và bên ngoài) hàng năm.

Phát triển các mối quan hệ công chúng để quảng bá giới thiệu về hoạt động, thành tựu và sản phẩm đào tạo, dịch vụ của BVU.

Cung cấp và kiểm soát các thông tin, nội dung, hình ảnh về toàn bộ các hoạt động nổi bật của nhà trường… cho các cơ quan thông tin đại chúng, báo chí, phát thanh, truyền hình.

Tổ chức các hoạt động truyền thông trên các kênh thông tin đại chúng: báo, truyền hình, website, facebook …; quản trị kĩ thuật và nội dung website, fanpage, facebook… của BVU phục vụ công tác quảng bá thương hiệu, hình ảnh và tuyển sinh của nhà trường.

Xuất bản các ấn phẩm truyền thông của trường: kỷ yếu, bản tin nội bộ, báo điện tử, phim tài liệu, phóng sự, clip…

Lưu trữ và quản lý dữ liệu, thông tin, hình ảnh về hoạt động của nhà trường phục vụ công tác truyền thông.

Là đầu mối tiếp nhận thông tin và báo cáo lãnh đạo trường xử lý khủng hoảng truyền thông nhằm hạn chế những thiệt hại về uy tín, thương hiệu cũng như vị thế của nhà trường.

Xây dựng các văn bản quy định, quy trình và hướng dẫn thủ tục phục vụ công tác truyền thông và quảng bá hình ảnh, thương hiệu nhà trường.

3. Các nhiệm vụ khác do lãnh đạo nhà trường phân công.

 

LIÊN HỆ

Trung tâm Tuyển sinh

Địa chỉ: 80 Trương Công Định, Phường 3, TP Vũng Tàu

Điện thoại: 0254 7305 456 Ext: 1

Email: tuyensinh@bvu.edu.vn ; pr@bvu.edu.vn