SHOP: Giới thiệu các sản phẩm, ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp của các bạn trẻ, đặc biệt là BVUers

SHARE: Với phương châm "Cho và Nhận", đây là kênh kết nối chia sẻ những giá trị tinh thần, vật chất giữa các đối tượng là: sinh viên, cựu sinh viên, giảng viên, doanh nghiệp, cộng đồng,...

SDC's SHOP & SHARE

Vòng tay SDC
16/03/2020
Vòng tay SDC với 8 màu sắc, nổi bật lên dòng chữ: Active Learning - Values - Happiness. Link event: https://www.facebook.com/events/2380198845327591/