Kỹ năng mềm

Khóa học Hài kịch ứng biến - 19-24/03/2018
01/11/2018
Link bài viết về khóa học: https://bom.to/FPu4E
Khóa tập huấn Giảng dạy Kỹ năng mềm - Module 1 - 07,08,14,15/07/2017
01/11/2018
Link bài viết về khóa học: https://bom.to/I7X0M