Nghiên cứu khoa học

Viết bài tạp chí Yersin Đà Lạt
06/11/2018
/documents/479417/0/viet-bai-tap-chi-KH-Yersin-Da-Lat.pdf/a43bfc38-5537-481d-869a-185d435a1e45
Thư mời viết bài tạp chí Đại học Quảng Bình
06/11/2018
/documents/479417/0/thu-moi-viet-bai-tap-chi-DH-Quang-Binh.pdf/6c01a2c5-1d5d-4eea-8636-01692fd0083a
Thư mời viết bài Phát triển bền vững Đại học ngoài công lập
06/11/2018
/documents/479417/0/thu-moi-viet-bai-HT-phat-trien-ben-vung-%C4%90H-ngoai-cong-lap-DHHoaBinh-23-12.pdf/9c5035cc-c22d-4ba8-90f5-771b2ea531aa
Thư mời tạp chí Đại học Đồng Tháp
06/11/2018
/documents/479417/0/thu-moi-tap-chi-%C4%90H-Dong-thap.pdf/e7be959e-c8dc-4e41-a39c-bb5668234682