Q&A

Hỏi - Đáp liên quan đến các môn học Kỹ năng mềm chuẩn đầu ra
06/11/2018
1. Question: Kỹ năng mềm (KNM) theo chuẩn đầu ra (CĐR) gồm các học phần nào? Answer: KNM theo CĐR gồm các học phần: Phương pháp học đại học và Tư duy sáng tạo (2 tín chỉ); Kỹ năng giao tiếp cơ bản (2 tín chỉ); Kỹ năng giao tiếp nâng cao (2 tín chỉ). 2. Question: Sinh viên (SV) tất cả các khóa để được xét công nhận tốt nghiệp phải hoàn thành ba học phần Kỹ năng mềm theo chuẩn đầu ra? Answer: Các học phần Kỹ năng mềm phải hoàn thành để được xét công nhận tốt nghiệp: Đại học khoá tuyển sinh năm 2016: Kỹ năng g...