Kỹ năng chuẩn đầu ra

Đề cương chi tiết học phần Kỹ năng mềm
23/04/2019
Đề cương chi tiết học phần Kỹ năng mềm: 1. Đề cương Phương pháp học đại học và tư duy sáng tạo: /documents/479417/0/dc-pp-hoc-dai-hoc.pdf/ef0d689b-a532-4009-ab88-bb595188a434 2. Đề cương Kỹ năng giao tiếp cơ bản: /documents/479417/0/dc-ky-nang-giao-tiep-co-ban.pdf/5d19c7c5-5770-4d23-bb95-7ca677ef8f48 3. Đề cương Kỹ năng giao tiếp nâng cao: /documents/479417/0/dc-ky-nang-giao-tiep-nang-cao.pdf/9b96c9d4-c888-402b-b13e-bc04d227a45b
Đề cương các học phần năm học 2017 - 2018
01/11/2018
1. Đề cương Phương pháp học đại học và tư duy sáng tạo: /documents/479417/0/de+cuong+phuong+phap+hoc+dai+hoc+va+tu+duy+sang+tao.pdf/046a9a23-e918-4f74-b549-5c100e4eb024 2. Đề cương Kỹ năng giao tiếp cơ bản: /documents/479417/0/de+cuong+ky+nang+giao+tiep+co+ban.pdf/eeed506a-5fd9-4d7d-bce5-2671115db806 3. Đề cương Kỹ năng giao tiếp nâng cao: /documents/479417/0/de+cuong+ky+nang+giao+tiep+nang+cao.pdf/821c3874-403d-47c4-aceb-5ab33e67fd97
Các khóa kỹ năng mềm theo chuẩn đầu ra
18/09/2018
Stt Kỹ năng mềm theo chuẩn đầu ra 1 Phương pháp học đại học và Tư duy sáng tạo (2tc) Tài liệu:/documents/479417/0/DE+CUONG+PPH%C4%90H%26TDST.doc/38987602-5fd8-480d-a089-9847f63980ee 1.1 Kỹ năng tự học 1.2 Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin 1.3 Kỹ năng tư duy tích cực 1.4 Kỹ năng tư duy sáng tạo 2 Kỹ năng giao tiếp cơ bản (2tc) Tài liệu: /documents/479417/0/DE+CUONG+GIAO+TIEP+CO+BAN.doc/84fcd5db-42f7-4c27-bb91-fa31a9070b75 2.1 Kỹ năng giao tiếp phi ngôn ngữ 2.2 Kỹ năng giao tiếp qua ngôn ngữ nói và viết 2.3...