CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

A/ Chức năng

Tham mưu cho Hiệu Trưởng quản lý các lĩnh vực sau:

- Công tác tài chính;

- Công tác kế toán;

- Công tác kiểm toán nội bộ;

- Công tác quản lý tài sản;

- Kiểm soát các chi phí, doanh thu các hoạt động của Nhà Trường.

- Quản lý vốn, tài sản của trong Trường

B/ Nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch thu, chi tài chính hàng năm của Trường, trình Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐQT phê duyệt để làm cơ sở thực hiện các nghiệp vụ phát sinh trong năm.

- Chủ trì thực hiện nhiệm vụ thu và chi, kiểm tra việc chi tiêu đúng theo quy định của Kế hoạch tài chính  và Quy chế chi tiêu nội bộ, theo dõi đối chiếu công nợ.

- Xây dựng kế hoạch quản lý, khai thác và phát triển vốn của Nhà Trường, chủ trì tham mưu trong việc tạo nguồn vốn, quản lý, phân bổ, điều chuyển vốn và hoàn trả vốn vay, lãi vay trong Trường;

- Triển khai công tác nghiệp vụ Tài chính, Kế toán, Thuế theo đúng quy định.

- Lập Báo cáo quản trị hàng tháng, quý, năm đúng tiến độ Báo cáo Hiệu trưởng.

- Phân tích tình hình tài chính, cân đối nguồn vốn, công nợ.. trong Trường và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Tổng giám đốc;

- Chủ trì làm việc với các cơ quan thuế, kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ;

- Chủ trì phối hợp các phòng ban thực hiện công tác nghiệm thu thanh quyết toán theo đúng quy định.

- Là đầu mối phối hợp với các phòng, viện, đơn vị tham mưu trong việc mua sắm, thanh lý, nhượng bán.. tài sản .

- Bảo quản, lưu trữ, quản lý hồ sơ tài liệu, chứng từ kế toán đúng quy định của pháp luật.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Trưởng phòng:        Trần Thị Thảo                 - Mail: tammtt@bvu.edu.vn

2. Chuyên viên:           Mai Thị Thanh Tâm       - Mail: thaott@bvu.edu.vn

3. Kế toán thanh toán: Đào Thị Vân                  - Mail: Vandt@bvu.edu.vn

4. Kế toán thu:             Dương Thị Ngọc Thắm - Mail: Thamdtn@bvu.edu.vn

5. Thủ quỹ:                  Dương Thị Lan Phương - Mail: phuongdtl@bvu.edu.vn