Khoa Kinh tế biển Logistics:

Trưởng Khoa: TS. Mai Xuân Thiệu

PTr BM: ThS. Đinh Thu Phương

Giáo vụ: Bkrông H' Bạch