Tin tức - Sự kiện

MỘT SỐ NĂNG LỰC CÓ THỂ BỒI DƯỠNG VÀ PHÁT TRIỂN TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ

Trong các yêu cầu cần đạt về năng lực trong dạy học vật lí, bên cạnh năng lực vật lí, dạy học vật lí cũng cần góp phần phát triển các năng lực chung như: Năng lực tự chủ và tự học; Năng lực giao tiếp và hợp tác; Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo;…

Góc Kiến thức đại cương

TIỂU SỬ VÀ SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (1890 - 1969)

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình nhà nho, nguồn gốc nông dân, ở làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nơi có truyền thống đấu tranh kiên cường chống ách thống trị của thực dân phong kiến. Hoàn cảnh xã hội và sự giáo dục của gia đình đã ảnh hưởng sâu sắc đến Người ngay từ thời niên thiếu.

Lịch thi - Danh sách thi

Góc Hoạt động của Trung tâm Đào tạo Đại cương