Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng Anh

1. Giới thiệu chung
Trên cơ sở sứ mệnh của trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu là trường đại học định hướng ứng dụng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nên chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh của trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu được xây dựng theo định hướng thực hành, đào tạo ra những thạc sĩ có phẩm chất chính trị, tư tưởng tốt, nắm vững lý thuyết về ngôn ngữ Anh, có khả năng vận dụng độc lập và sáng tạo những lý thuyết đã học vào thực tiễn giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam, có khả năng nghiên cứu độc lập để giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo và có thể tiếp tục tự học và tham gia học tập ở bậc học cao hơn nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước và của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

2. Thời gian đào tạo:
Thời gian đào tạo toàn bộ chương trình là 2 năm - 04 học kỳ (học tập trung) theo Điều 1 và Điều 3 của Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TTBGDĐTngày 15 tháng 5 năm 2014.

3. Mục tiêu đào tạo: 
Sau khi học xong chương trình đào tạo thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh, học viên có được những kiến thức, kỹ năng và năng lực như sau: 

* Về kiến thức: 
Nắm vững lý luận và các phương pháp giảng dạy tiếng Anh từ truyền thống đến hiện đại để có thể tổ chức các hoạt động dạy học và quản lý lớp học tiếng Anh tại các cơ sở giáo dục trong nước hay quốc tế.
Nắm vững lý thuyết về ngôn ngữ học đại cương, ngôn ngữ học đối chiếu và chuyển di ngôn ngữ (language transfer), tâm lý ngôn ngữ học, ngôn ngữ học xã hội để có thể ứng dụng vào tổ chức giảng dạy.  
Hiểu biết về văn hoá, văn học, và xã hội của các nước nói tiếng Anh trong giảng dạy tiếng Anh.

* Về kỹ năng: 
Thực hành thông thạo các kỹ năng nghiệp vụ sư phạm như quản lý lớp, tổ chức và điều phối các hoạt động trong lớp dạy ngoại ngữ, soạn giáo án, soạn chương trình, thiết kế bài giảng, và đánh giá kết quả học tập.
Biết ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giảng dạy tiếng Anh.
Biết thiết kế, triển khai và đánh giá các chương trình đào tạo tiếng Anh trong hệ thống giáo dục.
Biết phân tích có phê phán các phương pháp và kỹ thuật giảng dạy tiếng Anh có sẵn và vận dụng các phương pháp và kỹ thuật giảng dạy tiếng Anh có sẵn một cách thích hợp vào việc giảng dạy tiếng Anh như là một ngoại ngữ ở bối cảnh Việt Nam.
Đạt được năng lực ngôn ngữ bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo thông tư 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
Có khả năng làm việc độc lập, đưa ra được những kết luận mang tính chuyên gia về các vấn đề phức tạp trong giảng dạy tiếng Anh.
Có năng lực phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý hoạt động chuyên môn.
Có khả năng nghiên cứu độc lập để phát triển và thử nghiệm những giải pháp mới trong việc đào tạo tiếng Anh cho người Việt Nam trên cơ sở tư duy phản biện, tư duy hệ thống và tư duy sáng tạo.
Có khả năng nhận biết yêu cầu về phát triển kiến thức, phát triển nghề nghiệp của bản thân và tự cập nhật kiến thức.