Gương sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Lê Thị Tuyết DH12KT
Phạm Thị Giang DH11KT