SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

 

 

 


.

DANH SÁCH CÁC CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VÀ NHÂN VIÊN

STT Họ và tên Chức danh Bộ môn
1 TS. Lê Sĩ Trí Trưởng khoa Lãnh đạo khoa
2 TS. Võ Thị Thu Hồng Phó trưởng khoa Lãnh đạo khoa
3 ThS. Phạm Ngọc Khanh Phó trưởng khoa Lãnh đạo khoa
4 TSKH. Phan Văn Nhiệm Cố vấn Cố Vấn
5 ThS. Phạm Quí Trung Trưởng bộ môn QTDN QTDN
6 ThS. Nguyễn Thị Ánh Hoa Trưởng bộ môn Kế toán KT-KT
7 ThS. Tăng Thị Hiền Phó trưởng bộ môn QTTC-NH QTTC-NH
8 ThS. Ngô Mạnh Lâm Phó trưởng bộ môn QTDN QTDN
9 ThS. Phạm Thị Phượng Phó Trưởng bộ môn Kế toán KT-KT
10 ThS. Đinh Thị Hoa Lê Phó trưởng bộ môn QTDL-NH-KS QTDL-NH-KS
11 ThS. Nguyễn Tấn Hoành Phó trưởng bộ môn QT Logistic & Chuỗi cung ứng QTLG&CCU
12 ThS. Phạm Hải Long Giảng viên/Quản trị viên CS2 QTTC-NH
13 ThS. Đỗ Thị Bích Hồng Giảng viên QTTC-NH
14 ThS. Trần Nha Ghi Giảng viên QTTC-NH
15 ThS. Ngô Thị Tuyết Giảng viên QTLG&CCU
16 ThS. Nguyễn Thị Anh Thư Giảng viên KT-KT
17 ThS. Cao Huyền Minh Giảng viên QTLG&CCU
18 ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo Giảng viên QTDN
19 ThS. Đỗ Thanh Phong Giảng viên QTLG&CCU
20 ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh Giảng viên QTDN
21 ThS. Mai Thị Bạch Tuyết Giảng viên KT-KT
22 ThS. Hồ Lan Ngọc Giảng viên QTLG&CCU
23 ThS. Hồ Thị Yến Ly Giảng viên QTTC-NH
24 ThS. Phạm Thu Huyền Giảng viên QTDL-NH-KS
25 ThS. Ngô Thúy Lân Giảng viên QTDL-NH-KS
26 ThS. Nghiêm Phúc Hiếu Giảng viên QTTC-NH
27 ThS. Nguyễn Quang Thái Giảng viên QTDL-NH-KS
28 CN. Lê Thu Hằng Giảng viên KT-KT
29 CN. Trần Thu Trang Chuyên viên Giáo vụ khoa
30 CN. Nguyễn Đại Dương Chuyên viên Giáo vụ khoa