Sơ đồ tổ chức khoa Hóa học&CNTP:

 

 

Danh sách nhân sự của khoa Hóa học&CNTP:  Cán bộ - Giảng viên của khoa gồm có: 04 Phó giáo sư, 06 Tiến sỹ, 15 Thạc sỹ,  07 Kỹ sư và 01 Cử nhân.