Tài liệu tham khảo
Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối CMĐCSVN Ngày đăng: 08/06/2016 Lượt xem: 294

Môn học trình bày một cách khách quan, có hệ thống quá trình ra đời của Đảng – chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam và đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam, các biện pháp, giải pháp trong tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, so sánh với yêu cầu thực tiễn, thông qua sự kiểm nghiệm của thực tiễn để đánh giá đường lối của Đảng; khẳng định những thành công, chỉ ra những hạn chế trong quá trình hoạch định, thực hiện đường lối, từ đó làm rõ những nguyên tắc, những quy luật khách quan chi phối quá trình Đảng hoạch định, thực hiện đường lối...

19 Câu hỏi ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh Ngày đăng: 08/06/2016 Lượt xem: 8322

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng của ông được Đảng Cộng sản Việt Nam tổng kết, hệ thống hóa. Hệ thống tư tưởng này bao gồm những quan điểm về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ từ cách mạng dân tộc dân chủ đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác - Leenin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam...