Giới thiệu chung

Tên tiếng Việt: Bộ môn luận Chính trị

- Tên tiếng Anh: Department of Political Therory

- Tên viết tắt: DPT

- Địa chỉ: Khoa Khoa học bản

- Điện thoại: 064.3533515

- Facebook: ̣ môn Lý Luận Chính Trị – BVU (https://www.facebook.com/groups/1611686542428581/)

 

            Bộ môn luận Chính trị được thành lập vào ngày 02 tháng 10 năm 2009 theo Quyết định số 951/QĐ-ĐHBRVT của Hiệu trưởng nhà trường. Bộ môn luận chính trị đơn vị chuyên môn của trường trực thuộc Khoa Khoa học bản.và có nhiệm vụ nghiên cứu hoa học giảng dạy các môn luận Chính trị (Những nguyên bản của chủ nghĩa MácLênin, tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam cho sinh viên toàn trường.

I.  Nhân sự

            Bộ môn luận Chính trị hiện nay  5 giảng viên, trong đó:

STT

Họ tên

Chức danh

Email

1

ThS. Thị Hiếu Thảo

Trưởng Bộ môn

thaolth@bvu.edu.vn

2

TS. Kinh Nam

Giảng viên

namlk@bvu.edu.vn

3

TS.Võ Minh Hùng

Giảng viên

hungvm@bvu.edu.vn

4

ThS. Huynh Mộng Nghi

Giảng viên

nghihm@bvu.edu.vn

5

ThS. Chung Thị Vân Anh

Giảng viên

anhctv@bvu.edu.vn

 

II. Các môn đảm nhận giảng dạy

1. Những nguyên bản của chủ nghĩa MácLênin 1,2.

2. tưởng Hồ Chí Minh

3. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

III. Nghiên cứu khoa học

            - Các giáo trình bài giảng đã hoàn thành:

1. Bài giảng môn Những nguyên bản của chủ nghĩa MácLênin 1,2.

2. Bài giảng môn tưởng Hồ Chí Minh

3. Bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

            - Các bài báo đã xuất bản:

            Hiện tổ đã trên 30 bài báo được xuất bản trên các tạp chí, tập san, kỷ yếu hội thảo trong ngoài nước, cụ thể như sau: TS.Lê Kinh Nam 20 bài; TS. Minh Hùng 21 bài; ThS. Thị Hiếu Thảo 7 bài; ThS.Huynh Mộng Nghi 6 bài.

IV. Một số hình ảnh hoạt động tiêu biểu của Bộ môn

 

 

Hội thảo khoa họcHồ Chí Minh: Chân dung một con người

Chúc mừng ngày mồng 8-3

Bộ môn tham dự l kỷ niệm 10 năm thành lập trường

 

Lễ ra mắt BVU

Giảng viên Bộ môn tham dự Gải cầu lông CB-GV năm 2014 của BVU