Thông tin Hội thảo khoa học Quý III - 2016

Lượt xem: 448

Ngày đăng: 16/08/2016


THÔNG TIN HỘI THẢO KHOA HỌC QUÝ III 2016
1) CÁC CHÍNH SÁCH VÀ TĂNG TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG (Quốc tế)
Đơn vị tổ chức: Đại học Kinh tế TP.HCM và Tạp chí Phát triển Kinh tế
Thời gian tổ chức: Ngày 11/11/2016
Địa điểm: Cơ sở A, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM
Nội dung: Chiến lược và mô hình phát triển kinh tế bền vững; Phát triển các ngành kinh tế trong chiến lược phát triển kinh tế bền vững; Cấu trúc doanh nghiệp trong chiến lược phát triển kinh tế bền vững và hội nhập kinh tế; Phát triển hệ thống nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế bền vững; Hệ thống tài chính - ngân hàng và thị trường; Kinh tế vĩ mô và các chính sách công; Tăng trưởng kinh tế trong mối quan hệ bất bình đẳng...
Hình thức: Độ dài bài viết: 8.000, font Time New Roman, cỡ chữ 12, cách dòng 1.5; hình thức trình bày theo hình thức quy định của Tạp chí Phát triển Kinh tế tại địa chỉ: http://tcptkt.ued.vn
Thời gian nhận bài: hết ngày 15/8/2016.
Email nhận bài: ptkt@ueh.edu.vn hoặc uehjed@ueh.edu.vn
2) ĐỊNH VỊ VỊ TRÍ VIỆT NAM TRONG HỘI NHẬP CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN (AEC)
Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Kinh tế - Luật TP.HCM
Thời gian tổ chức: Tháng 10/2016.
Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế - Luật TP.HCM
Nội dung: Các vấn đề liên quan đến Cộng đồng Kinh tế ASEAN, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, vào Cộng đồng Kinh tế ASEAN, dự báo triển vọng...
Yêu cầu bài tham luận: Bài viết định dạng Word, font Times New Roman, cỡ chữ 13, cách dòng 1.5, số từ 8.000; cấu trúc bài viết: cơ sở lý thuyết, kết quả nghiên cứu và kết luận, khuyến nghị
Thời gian nhận bài: Hết ngày 20/9/2016
Email nhận bài: htacc@uel.edu.vn (liên hệ thông tin: ThS Nguyễn T. Thu Trang, ĐT: 0906696065).
3) ĐỜI SỐNG CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI CÁC KHU VỰC ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VIỆT NAM
Đơn vị tổ chức: Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN
Thời gian: Hội thảo được dự kiến tổ chức 01 ngày vào tháng 10/2016
Địa điểm: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.
Nội dung: Hội thảo tập trung thảo luận những vấn đề chính sau: 1) Những vấn đề lý luận về đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại các khu vực đô thị và khu công nghiệp; 2) Thực trạng và những vấn đề đặt ra về đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại các khu vực đô thị và khu công nghiệp (Việc làm, thu nhập, tín dụng, nhà ở, giáo dục và chất lượng nguồn nhân lực, y tế, văn hóa - tinh thần, tệ nạn xã hội, vốn xã hội và hòa nhập xã hội, v.v.); 3) Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại các khu vực đô thị và khu công nghiệp.
Ban Tổ chức hội thảo trân trọng kính mời Quý chuyên gia gửi tên bài và tóm tắt báo cáo (400 từ) trước ngày 20/8/2016 và báo cáo toàn văn (từ 15-20 trang A4, font chữ Times New Roman, bảng mã Unicode, cỡ chữ 13) trước ngày 25/9/2016 cho Ban tổ chức theo địa chỉ email: nguyenchieu5579@yahoo.com.
4) GIÁO DỤC SÁNG TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC XUYÊN VĂN HÓA (Quốc tế)
Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành và Đại học Philippines tại Los Banõs và Hội Hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á Tp. Hồ Chí Minh.
Thời gian và địa điểm tổ chức hội thảo
- Ngày 26/10/2016: tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp.HCM
- Ngày 27/10/2016: tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, 300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM
Nội dung: đào tạo người thầy sáng tạo vì sự xây dựng bản sắc và phát triển cộng đồng ASEAN; Vai trò, tầm quan trọng của giáo dục và văn hóa trong quá trình xây dựng và phát triển cộng đồng ASEAN trên các bình diện kinh tế, giáo dục, văn hóa và xã hội; Phát triển nội dung giáo dục văn hóa ASEAN cho học sinh và sinh viên ASEAN trong chương trình đào tạo; Đào tạo nguồn nhân lực xuyên văn hóa cho lĩnh vực giáo dục, văn hóa - nghệ thuật và du lịch; Những vấn đề khác có liên quan đến giáo dục sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực xuyên văn hoá.
Thời gian gửi bài viết và đăng ký tham dự hội thảo
- Hạn đăng kí tham dự: 15 tháng 8, 2016
- Hạn nộp tóm tắt tham luận (không quá 200 từ) và Tiểu sử tác giả bài viết (Biography, không quá 100 từ) qua email: 05/8/2016
- Hạn nộp bài viết toàn văn qua email: 10/9/2016
Địa chỉ gửi bài
Email: ic.hcmussh@gmail.com
Những thông tin khác liên quan đến hội thảo được đăng tải tại website: http://www.icce2016.com.vn/
5) GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM: 35 NĂM HÌNH THÀNH, ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN
Đơn vị tổ chức: Trường Đại học KHXH&NV TP.HCM - Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Thời gian: ngày 2/ 11/ 2016.
Địa điểm tổ chức: Thiền viện Quảng Đức, 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3
Nội dung: 
* Các phong trào thống nhất Phật giáo Việt Nam thế kỷ XIV đến 1975.
* Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Sự hình thành, ổn định và phát triển: Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong bối cảnh hiện đại hóa và toàn cầu hóa; Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ chủ nghĩa dân tộc đến hội nhập thế giới; Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Cải cách hành chính và cơ cấu tổ chức. Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Các đóng góp thiết thực (gồm phúc lợi xã hội, giáo dục Phật học, hoằng pháp, bản sắc văn hóa và kiến trúc Việt Nam, báo chí Phật giáo và xuất bản kinh sách…).; Đại tạng Kinh Việt Nam và bản sắc Việt trong các Nghi thức tụng niệm.
Thời hạn Nộp bài tham luận: Ngày 1-10-2016
Quy cách viết bài: Bài dài không quá 7.000 chữ. Dùng chế độ "Footnotes" tự động. Tài liệu trích dẫn đặt ở cuối trang.
Địa chỉ nhận bài: vnbuddhistinstitute@gmail.com
Xin giới thiệu các thông tin Hội thảo để mọi người viết bài tham gia (Nguồn: Sưu tập và Tổng hợp)


User Analysis

  • User trực tuyến : 0

  • Số lượt truy cập: 59299