SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

 

 

 


.

DANH SÁCH CÁC CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VÀ NHÂN VIÊN

STT Họ tên Chức danh Email
1 TS. Vũ Minh Lộc Trưởng Khoa  
2 TS. Võ Minh Hùng Phó Trưởng Khoa hungvm@bvu.edu.vn
3 GVC.ThS. Nguyễn Văn Xoa Trưởng Bộ môn xoanv@bvu.edu.vn
4 ThS. Nguyen Thị Thanh Huyền Trưởng Bộ môn huyenntt@bvu.edu.vn
5 ThS. Lê Thị Hiếu Thảo Trưởng Bộ môn thaolth@bvu.edu.vn
6 ThS. Lê Văn Quốc Trưởng Bộ môn quoclv@bvu.edu.vn
7 ThS. Huỳnh Phạm Thành Nghĩa Phó trưởng Bộ môn nghiahpt@bvu.edu.vn
8 TS. Phạm Quang Ngọc Giảng viên ngocpq@bvu.edu.vn
9 CN. Biện Bạch Đằng Giảng viên dangbb@bvu.edu.vn
10 ThS. Huỳnh Mộng Nghi Giảng viên nghihm@bvu.edu.vn
11 ThS. Chung Thị Vân Anh Giảng viên anhctv@bvu.edu.vn
12 ThS. Lê Kinh Nam Giảng viên namlk@bvu.edu.vn
13 ThS. Nguyễn Thị Diễm Hường Giảng viên huongntd@bvu.edu.vn
14 CN. Nguyễn Phúc Hưng Giảng viên hungnp@bvu.edu.vn
15 CV. Nguyễn Thành Sơn Giảng viên sonnt@bvu.edu.vn