CÁC BỘ MÔN CHUYÊN NGÀNH

1.    BỘ MÔN TOÁN
- Nhiệm vụ:

Đảm nhiệm giảng dạy các môn: Toán cao cấp 1, 2, 3; các chuyên đề Xác suất thống kê; Phương pháp tính; Quy hoạch tuyến tính; Hàm phức và Toán tử Laplace.

- Đội ngũ giảng viên:

2.    BỘ MÔN VẬT LÝ
- Nhiệm vụ: 

    Đảm nhiệm giảng dạy các bộ môn Vật lý đại cương và thí nghiệm Vật lý đại cương.

 

- Đội ngũ giảng viên:

3.    BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 
- Nhiệm vụ:

Đảm nhiệm giảng dạy các môn: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin; Đường lối cách mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam; Tư  tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật đại cương và Luật kinh tế.

- Đội ngũ giảng viên:

4.    BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT
- Nhiệm vụ: 

Đảm nhiệm giảng dạy các môn: Điền kinh; Bóng chuyền; Bóng rổ; Bóng ném.

- Đội ngũ giảng viên: