Đề cương chi tiết học phần Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Lượt xem: 1369

Ngày đăng: 26/08/2014

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG
 LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP

1. Tên môn học: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
2. Số đơn vị học trình: 03

Xem thông tin chi tiết...