Đề cương chi tiết học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh

Lượt xem: 829

Ngày đăng: 26/08/2014

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG
 LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP


1. Tên môn học: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 
2. Số đơn vị học phần: 03 

Xem thông tin chi tiết...