Đề cương chi tiết học phần Những Nguyên lý cơ ban của Chủ nghĩa Mác - Lênin

Lượt xem: 1124

Ngày đăng: 26/08/2014

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG
 LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP


1. Tên học phần: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN
2. Số đơn vị học trình: 04 

Xem thông tin chi tiết...