Đề cương chi tiết học phần Giáo dục thể chất

Lượt xem: 814

Ngày đăng: 26/08/2014

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
TRÌNH ĐỘ LIÊN THÔNGTỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC

 

1. Tên học phần: Giáo dục Thể chất 2 (Bóng Rổ cơ bản)
2. Số tín chỉ: 01

Xem thông tin chi tiết...