Số, ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu
572/QD-BVU 21/10/2019 BVU Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của BVU
166/HD-BVU 08/8/2018 BVU Hướng dẫn xử lý phản ánh - khiếu nại - tố cáo
334/QĐ-BVU 04/9/2017 BVU Hướng dẫn trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra nội bộ tại BVU
269/QĐ-BVU 22/8/2017 BVU Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra
23/2016/TT-BGDĐT 13/10/2016 Bộ GDĐT Quy định về tổ chức thanh tra các kỳ thi
51/2012/TT-BGDĐT 18/12/2012 Bộ GDĐT Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường TCCN
18/12/2012 Bộ GDĐT Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường TCCN