Số, ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu
769/QLCL-KĐCLGD 20/4/2018 Bộ GDĐT Sử dụng tài liệu hương dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo
767/QLCL-KĐCLGD 20/4/2018 Bộ GDĐT Hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học
768/QLCL-KĐCLGD 20/4/2018 Bộ GDĐT Hướng dẫn đánh giá theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CSGD
766/QLCL-KĐCLGD 20/4/2018 Bộ GDĐT Hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học
Phụ lục 1 - Quyết định 1432/QĐ-BVU 27/6/2017 BVU Quy trình tự đánh giá cơ sở giáo dục
Phụ lục 2 - Quyết định 1432/QĐ-BVU 27/6/2017 BVU Quy trình tự đánh giá chương trình đào tạo
12/2017/TT-BGDĐT 19/5/2017 Bộ GDĐT Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học
1076/KTKĐCLGD-KĐĐH 28/6/2016 Bộ GDĐT Hướng dẫn đánh giá ngoài chương trình đào tạo
1075/KTKĐCLGD-KĐĐH 28/6/2016 Bộ GDĐT Hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo
1074/KTKĐCLGD-KĐĐH 28/6/2016 Bộ GDĐT Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học