Số, ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu
796/QĐ-BVU 11/12/2018 BVU Quy định về đối sánh chất lượng giáo dục của BVU
719/QĐ-BVU 01/12/2018 BVU Chính sách bảo mật hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng bên trong
390/QT-BVU 25/9/2018 BVU Quy trình kiểm tra giờ giảng tại BVU
336/QĐ-BVU 14/9/2018 BVU Quy định về hoạt động dự giờ của BVU
209/QT-BVU 15/8/2018 BVU Quy trình nghỉ dạy - Dạy bù BVU
1836/QĐ-BVU 30/6/2018 BVU Quy định lấy ý kiến người học đối với hoạt động giảng dạy của GV (2018)
36/2017/TT-BGDĐT 28/12/2017 Bộ GDĐT Biểu mẫu dành cho CSGD đại học - Thông tư 36 - Quy chế công khai
36/2017/TT-BGDĐT 28/12/2017 Bộ GDĐT Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (2017)
158/QĐ-BVU 02/8/2017 BVU Quy định chức năng - nhiệm vụ của Hội đồng đảm bảo chất lượng BVU
1432/QĐ-BVU 27/6/2017 BVU Quy định về hoạt động đảm bảo chất lượng BVU