Thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo năm 2017

Lượt xem: 281

Ngày đăng: 27/09/2017

Ngày 27/9/2017, Hiệu trưởng BVU ký quyết định số 475/QĐ-BVU về việc thành lập Hội đồng Tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin và Quản trị kinh doanh trình độ đại học hệ chính quy.

- Hội đồng tự đánh giá gồm 19 thành viên gồm đại diện Đảng bộ, lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo các phòng, viện, trung tâm trực thuộc, đại diện các đoàn thể, đại diện giảng viên và người học thuộc hai ngành nêu trên.

- Ban thư ký gồm 5 thành viên;

- Các nhóm công tác chuyên trách gồm 12 thành viên thực hiện công việc chuẩn bị báo cáo tự đánh giá.

Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký và các nhóm công tác chuyên trách bắt đầu thực hiện quá trình tự đánh giá theo quy định tại Thông tư 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo và Công văn số 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng về việc hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo.

 

Xem Quyết định

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC